LXGW WenKai Mono TC 字体免费下载

分类:字体 日期:
LXGW WenKai Mono TC 字体免费下载

这款字体由 LXGW 设计,包含 3 个字体文件:

字体名称 字体大小
LXGWWenKaiMonoTC-Bold.ttf 13.1 MB
LXGWWenKaiMonoTC-Light.ttf 12.5 MB
LXGWWenKaiMonoTC-Regular.ttf 12.2 MB
标签:

无法下载?立即反馈