Plus Jakarta Sans 字体免费下载

分类:字体 日期:

Plus Jakarta Sans字体预览

包含 16 个字体文件:

字体名称 字体大小
PlusJakartaSans-Bold.ttf 94 KB
PlusJakartaSans-BoldItalic.ttf 96 KB
PlusJakartaSans-ExtraBold.ttf 94 KB
PlusJakartaSans-ExtraBoldItalic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-ExtraLight.ttf 95 KB
PlusJakartaSans-ExtraLightItalic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-Italic-VariableFont_wght.ttf 179 KB
PlusJakartaSans-Italic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-Light.ttf 95 KB
PlusJakartaSans-LightItalic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-Medium.ttf 95 KB
PlusJakartaSans-MediumItalic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-Regular.ttf 95 KB
PlusJakartaSans-SemiBold.ttf 95 KB
PlusJakartaSans-SemiBoldItalic.ttf 97 KB
PlusJakartaSans-VariableFont_wght.ttf 174 KB
标签:

无法下载?立即反馈